Reklamační řád

Na co se reklamace vztahují a jak postupovat, kdyby se náhodou něco pokazilo.

V případě, že jste od nás obdrželi zboží, které není v pořádku – je vadné, poškozené či nefunkční, ozvěte se nám co nejdříve na info@travelight.cz nebo na číslo +420 792 372 934. Také Vás prosíme o vytisknutí a vyplnění reklamačního formuláře, který naleznete ZDE. Reklamační formulář spolu se zbožím a kopií daňového dokladu (faktury) odešlete na adresu naší provozovny. Upozorňujeme, že k reklamaci bude přijato pouze zboží, které je vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

Adresa provozovny:
Travelight s.r.o.
Míru 31
739 61 Třinec
+420 792 372 934
info@travelight.cz

 • Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy a bere na vědomí, že uzavřením smlouvy souhlasí s těmito podmínkami
 • Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek
 • Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena

1. Záruční podmínky

 1. Je nutné, aby po celou dobu užívání zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Taky je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako: nadměrnou intenzitu užívání výrobku či užívání výrobku k nevhodnému účelu. Nevhodně zvolený typ, nesprávná velikost, šířka, tvar, nemůže být důvodem k pozdější reklamaci. Vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci.
 2. Pravidelná údržba je základním předpokladem zachování dobrého stavu a funkčnosti zboží.  Nedostatečná či nesprávná údržba podstatně zkracuje nebo ničí plnou funkčnost a životnost zboží. Dodržujte obalové instrukce či postupy na našem webu.
 3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

2. Podmínky reklamace

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 2. Reklamaci lze uplatnit zasláním reklamovaného zboží na adresu naší provozovny. Předem nás prosím kontaktujte.
 3. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.
 4. Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 2 let od převzetí zboží pokud není uvedeno jinak.
 5. Kupující je oprávněn požadovat v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí anebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.
 6. V případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží.
 7. Dále nelze uplatňovat nároky z vady zboží, o které věděl před koupí nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.
 8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

3. Lhůty pro uplatnění práv

 1. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet, den následující po převzetí zboží. V případě, že jde o reklamaci nad rámec zákonem stanovených 24 měsíců, je stanovená lhůta pro vyřízení reklamace prodloužena na 60 dnů.
 2. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Pokud není uvedeno jinak, je záruční doba 24 měsíců.
 3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Zákazník bude informován o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace.

Reklamační řád se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Tento reklamační řád je účinný od 16.2.2018. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

×